TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

Nam moi 2022

VĂN PHÒNG TƯ VẤN NHÂN MỆNH THÔNG BÁO
TƯ VẤN DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ TRONG ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ SỨC KHỎE - TUỔI THỌ

"Mưu sự tại nhân - Thành sự tại Thiên", câu này nói nên rằng mỗi chúng ta đều bị chi phối mạnh mẽ bởi quy luật Nhân quả - Nghiệp báo - Luân hồi - Tái sanh. Dường như có Số phận an bài vậy. Số phận là có "Gieo nhân gì - Phải gặt quả đó" mà không thể trốn tránh. Thế nhưng SỐ PHẬN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH => HOÀN TOÀN CÓ THỂ THAY ĐỔI qua tu hành Cải mệnh. Thông qua quy luật thời gian ta có thể dự đoán khi nào Quả báo Cát - Hung đến để tìm ra cách Hóa giải - Tiêu trừ tương ứng, cũng tức là Pháp Y MỆNHBIẾT BỆNH - CHO THUỐC. Chúng tôi nhận Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến cuộc sống thường buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người rất khó có được", thường phải qua cả ngàn năm với bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong 3 cõi thấp tối tăm mịt mờ mới có lại được Thân người của kiếp này, cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để trả nghiệp - Nhận lại quả báo do chính mình đã tạo tác ra từ kiếp này và các kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả là vậy. Thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp, là để tiếp nối Nghiệp quả an bài. Từ ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời ngay từ khi sinh ra - Nếu họ không tu. Tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa! Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học như xem Tứ trụ - Quẻ dịch - Chiêm tinh/ Tử vi - Phong Thủy ..., về Cấu tạo con người và Tâm thức, tu hành theo Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành giúp quí vị nắm bắt Thiên Cơ để GIẦU CÓ - SỐNG THỌ - TRÁNH CHẾT UỔNG (Sống chưa hết số trời định).

+ Thời gian Tư vấn: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo. Mời đọcVPTV Số mệnh
+ Các quy định và tiện ích của chúng tôi giúp phục vụ quí khách tốt nhất, mời đọc: Các quy định và hướng dẫn

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Khảo Cứu Về Quyền năng Thông Linh

QUYỀN NĂNG THÔNG LINH VÀ THẦN THÔNG
VÀI NÉT NHẬN THỨC SƠ LƯỢC VỀ ỨNG DỤNG - HÓA GIẢI TRONG TU HÀNH

+ Thần thông là gì? Có câu nói: "Diệu dụng khó lường là thần, tự tại vô ngại là thông." Thần thông là một lực tự tại, không bị ngăn ngại, không thể lường được, nó là cảnh giới thiên biến vạn hóa, chẳng thể nghĩ bàn.
Thần thông từ đâu mà sanh ra? Nói đơn giản là người tu pháp tiểu thừa, chuyên tu tứ đế và quán thập nhị nhân duyên, khi đạt tới mức độ viên mãn thì lúc đó chứng được thần thông.
Thần thông của hàng La-hán và của hàng Bồ-tát có chỗ không giống nhau. Thần thông của La-hán có hạn định, chỉ biết được nhân duyên trong phạm vi tám vạn đại kiếp trở lại. Hơn nữa họ phải chú tâm quán sát mới thấy được.
Thần thông của Bồ-tát thì không có giới hạn, có thể thấy được cả quốc độ của vi trần, vi trần trong quốc độ, các chư Phật trong vô lượng quốc độ (nhiều như vi trần) có thể nghe chư Phật ở khắp các quốc độ trùng trùng đang diễn nói pháp mầu; có thể biết hết thảy ý nghĩ của các chúng sanh trong vô số quốc độ nhiều như vi trần; có thể biết các nhân duyên ngoài phạm vị tám vạn đại kiếp, khỏi cần vào trong định, chỉ cần tâm khởi lên ý tưởng quan sát là đủ.
Quý vị Bồ-tát thực hành Bồ-tát đạo, khi nào công đức viên mãn sẽ có các loại thần thông trên. Nếu chúng ta phát Bồ-đề tâm, thực hành Bồ-tát đạo cũng có thể đạt được mức thần thông này.
Chỉ cần tu đến chỗ viên mãn, chẳng cần phải mong cầu, vẫn có thần thông.
Khi có thần thông rồi, có phải Bồ-tát không nên hiển lộng thần thông chăng? Không phải vậy. Nếu Bồ-tát có thần thông, mà lại không hiển lộng thì thần thông đó dùng làm gì?
Có khác gì một người có hạt châu quý, lại mang dấu nó đi trong áo, không biết nó là một của quý vô giá. Cam phận nghèo khổ, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có chỗ trú, mà vẫn không biết đổi hạt châu đi lấy tiền độ nhật. Nếu có thần thông mà không xử dụng thì cũng giống như vậy đó.
Không có thần thông mà muốn xử dụng thần thông thì không được rồi. Cái đó có khác gì leo cây mà bắt cá, chỉ là mộng tưởng của kẻ si ngốc mà thôi.
Tuy nhiên, nếu có thần thông thì phải tận dụng thần thông. Giáo hóa chúng sanh, lấy thần thông ra hiển lộng, làm tăng gia tin tưởng của chúng sanh, như vậy hiệu quả tăng gấp bội. Cái đó cũng gọi là dùng phương tiện thiện xảo.
Quý vị nên chú ý điểm này! Ma cũng có thần thông, có thể khiến cho những ai ham cầu thần thôngchưa đủ đạo lực, lạc vào tròng của chúng, để đến nỗi tiêu ma đạo nghiệp của mình rồi làm quyến thuộc cho ma vương. Về điểm này, xin quý vị đặc biệt lưu ý và không thể không cẩn thận.
+ Bồ-tát có các loại thần thông, và các Ngài dùng như thế nào? Nói chung, lấy thần thông làm phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sanh, khiến họ phát Bồ-đề tâm để không bị nhiễm ô theo giòng thế tục.
Như nghe nói sao thì nói làm vậy, đó là kẻ hồ đồ, không những không nghiên cứu chân lý, mà còn chạy theo đường tà, nghe theo pháp tà, phỉ báng chánh pháp, những loại Phật giáo đồ đó thật đáng thương.
Hiện nay là thời mạt pháp, có rất nhiều pháp thân đại sĩ, dạo trên thuyền từ bi, tới thế giới Ta-bà để giáo hóa chúng sanh, khiến chúng sanh thức tỉnh, xa lìa tà tri tà kiến, và gần gũi với chánh tri chánh kiến.
Phật nói pháp là chánh pháp, ma nói pháp là tà pháp. Y theo lời dạy để phụng hành, y theo pháp để tu hành, nghiêm trì giới luật, thực hành giới luật, đó là chánh pháp, còn ngược lại là tà pháp.
Hễ điều gì đi ngược lại giới luật thì không làm; hợp với giới luật thì hết sức thi hành, đó là con đường của các Bồ-tát.
Tâm của Bồ-tát thì tuyệt đối không tự tư tự lợi, tuyệt đối không màng tới danh vọng. Bồ-tát với tâm bi tha thiết, ngọt ngào dỗ dành giáo hóa chúng sanh lìa khổ tới chỗ an vui. Bồ-tát lấy lợi ích chúng sanh làm khởi điểm, chớ không phải vì ý nghĩ lợi ích của riêng mình.
Ðó là tinh thần Bồ-tát đạo. Bồ-tát hành đạo chẳng phải xuất phát từ cảm tình riêng mà do lòng từ bi, từ của Bồ-tát là vô duyên từ, bi là đồng thể đại bi, trong lòng tuyệt đối không có sự phân biệt.
Bồ-tát độ hết thảy mọi chúng sanh, không ngại khó nhọc, không kể ngày đêm, ra tay cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển khổ để được an vui. Bồ-tát coi việc độ chúng sanh là việc phải làm, thành ra Bồ-tát có thần thông.
Bồ-tát có thần thông, có thể hiển lộng, vậy cớ sao người ta không thể hiển lộng thần thông được? Ðây là một sự ngộ nhận. Người nào chỉ trích như vậy, trong lòng phải có một dụng tâm khác.
Người ta muốn cho chánh pháp chẳng tồn tại, chẳng muốn cho quý vị siêu phàm trong hàng tín đồ Phật giáo tồn tại.
Hiện nay có một số tín đồ Phật giáo không có trí huệ, đi đến đâu cũng nói rằng thời mạt pháp này không nên hiển lộng thần thông, mà cũng không ai có thần thông mà hiển lộng. Vì cớ gì họ lại tuyên truyền như vậy?
Bởi họ ngu si, không chịu dụng công tu hành, lại thường có tâm đố kỵ. Họ chẳng có thần thông, bèn cho rằng người khác cũng không có thần thông. Chẳng những vậy, gặp những người có thần thông họ cũng không nhận ra.
Bồ-tát nếu gặp tín đồ nào có chánh tri chánh kiến, lại đương dụng công tu hành, lúc đó mới hiển thần thông, để cho tín đồ thêm tín tâm, khiến cho họ nỗ lực tu đạo tới chỗ giải thoát.
Quý vị thiện tri thức! Có vị nào có thần thông, chẳng cứ ai, nếu hiển lộng được thần thông thì tôi rất hoan nghênh.
Nếu quả nói như vậy là có tội, tôi xin một mình chịu tội, có bị đọa địa ngục tôi cũng cam lòng, một mình tôi chịu không dính dáng gì tới quý vị cả, quý vị khỏi lo. Chỉ ngại là quý vị chẳng có thần thông, không hiển lộng được. Còn như có thể biểu diễn thần thông ra, tôi xin hết lòng ủng hộ.
Thời mạt pháp rất cần có quý vị thật tâm tu đạo, rất cần quý vị khai ngộ, rất cần những người chứng quả.
Sau khi chứng quả lại trở về dẫn dắt các bạn hữu duyên, hướng dẫn họ ra khỏi tam giới để tới cõi tinh độ Thường Tịch Quang, đó là kỳ vọng của tôi đặt vào các vị. (Theo Facebook của Palmlien - HT Tuyên Hóa khai thị)

B- ỨNG DỤNG THẦN THÔNG - QUYỀN NĂNG THÔNG LINH TRONG TU HÀNH

+ Pháp “tha tâm thông”: Quán sát thẳng người khác, quán sát và nói: “Tâm người này thế này, tâm người kia thế kia”. Quán sát như thế mới là chân thật.
* Ứng dụng trong Tu hành: Phân biệt được tín tâm chân thành thật hay giả, phân biệt người tốt kẻ xấu, thật thà hay gian giảo ... để ứng sử trong đời sống để vừa không mất thời gian của mình, vừa không bỏ lỡ cơ hội gieo duyên giới thiệu, hướng dẫn họ tu hành thì chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho chánh Pháp.(Lời Nhân Trắc Học)
+ Pháp “túc mệnh thông”: Người nhập định ý tam muội, họ nhớ một đời, hai đời, ba đời, mười đời, trăm đời, nghìn đời, vô số đời. Đời nào tên gì, bố mẹ ra sao, sống như thế nào, làm nghề gì, vợ con ra sao, tuổi thọ thế nào v.v… đều nhớ biết tất cả;
* Ứng dụng trong Tu hành: Hiểu về luân hồi của mình và những người thân trong gia đình, dòng tộc, bạn bè, đối tác ... sẽ có cái nhìn nhận biết chính xác nhân duyên nghiệp báo, từ đó chỉ dẫn giúp cho người tu thấy được ác duyên hay thuận duyên mà liệu chọn các Pháp tu hành, ứng sử tương ứng để hóa giải nghiệp xấu ác, cải mệnh kịp thời, tránh được họa hoạn khôn lường. Thực tế có nhiều trường hợp cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn, nghịch tử lừa lọc, gây họa hại cho nhau, thậm chí giết hại nhau...(Lời Nhân Trắc Học)
+ Pháp “sinh tử thông”: Tâm nhập định, vị ấy quán sát các chúng sinh, thấy rõ sự chết sinh của họ đều theo nghiệp đã tạo, nên có kẻ xấu người đẹp, có kẻ sinh vào chỗ khổ, người kia chỗ sướng. Thấy rõ tất cả đều do thân, miệng, ý nghĩ lành ác mà vào chỗ tốt hay chỗ xấu;
* Ứng dụng trong Tu hành: Khi hiểu về Nhân Quả của từng sự việc trong đời sống, biết được thọ yểu và nhân duyên của việc phá sản, tù tội, nhiều bệnh, hoạn nạn liên miên, chết yểu ... sẽ giúp người tu chọn đúng Pháp tu cải mệnh để hóa giải mọi chướng nạn, sống thọ hơn. Phật Pháp nhiệm mầu là vậy.(Lời Nhân Trắc Học)
+ Pháp “Như ý túc thông”: Đệ tử học, nhập định tam muội, do tâm nhập định, nên tạo vô số thần lực. Vị ấy có thể biến 1 thân thành vô số thân, vô số thân hợp lại 1 thân. Đi qua tường vách núi sắt đá không trở ngại, đi trên mặt nước như đi trên đất, đi trong đất như lặn xuống nước, đi trên không như chim bay; vị ấy có thể phát ra khói, ra nước như mưa, ra lửa cháy hừng hực, lại có thể biến thân hình cao lớn tới trời Phạm, dơ tay sờ mặt trăng mặt trời;  Chỉ có chư Phật qúa khứ - Hiện tại - Tương lai trong 10 phương là bằng đức Như Lai mà thôi. (Nguồn)
* Ứng dụng trong Tu hành: Quyền năng này giúp chúng ta hiểu rằng tại sao các Thánh hiền Hàng A La Hán - Bồ Tát lại có thể xuất hiện trong mơ hay trong đời thật, ở ngay trước mặt ta, khi người thiện nam, thiện nữ gặp tai họa, bệnh nạn dù ở bất cứ đâu, chỉ kiên trì kêu cầu và tin tưởng tuyệt đối mình sẽ được cứu giúp, thì chắc chắn có ứng nghiệm nhiệm mầu, đáng chết cũng sẽ sống tiếp.(Lời Nhân Trắc Học)
+ Ngũ Nhãn: Đức Phật dậy:
1. Nhục nhãn chỉ thấy được chỗ tối, thấy trước mắt chớ không thấy sau lưng.
* Ứng dụng trong Tu hành: Con mắt thường nhân dù có tinh tường, kinh nghiệm đến đâu cũng thường mắc sai lầm bởi không thể nhìn thấu tâm can, thân thể con người và chúng sinh.(Lời Nhân Trắc Học)
2. Thiên nhãn trước sau, trong ngoài, núi gò, vách đá đều thấy thông suốt không ngăn ngại.
* Ứng dụng trong Tu hành: Quyền năng này rất tuyệt diệu, họ nhìn thấu thân thể chúng sinh như nhìn qua tấm kính, biết được cơ quan nào đang bệnh, từ đó giúp chữa trị chính xác, bệnh sẽ lành. Hoặc ví như ở những nơi vùng núi cao, vùng đất khô cằn hay sao hồ sông biển, họ có thể nhìn thấu đất tìm nguồn nước, tìm kho báu ...(Lời Nhân Trắc Học)
3. Huệ nhãn thấy được nghĩa lý trong văn tự cạn sâu và nhân quả lành dữ kiếp trước kiếp sau, rõ rệt như chỉ trong bàn tay.
* Ứng dụng trong Tu hành: Quyền năng này giúp họ hiểu thấu và là người giảng giải Kinh điển giáo lý giúp cho chúng ta tu hành mở mang trí tuệ. Không có họ, chúng ta như người mù đi trong đêm tối, chắc chắn gặp chướng ngại, lầm lỗi, lạc đường ... muôn kiếp luân hồi không có cơ ra khỏi. Trong chướng nạn, bệnh tật, thọ yểu ... càng tuyệt diệu, họ biết rõ nhân duyên của căn bệnh là do sinh lý hay nghiệp chướng hoặc Oan gia trái chủ gây ra, từ đó chỉ dẫn Pháp tu để có thể hóa giải, chữa lành.(Lời Nhân Trắc Học)
4. Pháp nhãn thấy được cái phương tiện pháp của chư Phật trong ba đời và hiểu được các pháp phương tiện tùy theo căn cơ cao thấp mà truyền đạo không sai lạc, như bệnh nào cho thuốc nấy.
* Ứng dụng trong Tu hành: Phật Pháp nhiệm mầu, không gì là không thể hóa giải hay diệt trừ, không thể nói hết được.(Lời Nhân Trắc Học)
5. Phật nhãn tròn sáng chói khắp, trước kiếp vô thỉ, sau kiếp vô chung tất cả nhân quả như thấy trước mắt, mảy lông cộng tóc không sót. (Nguồn: Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận)

C- ỨNG SỬ - HÓA GIẢI - GIẢI TRỪ QUYỀN NĂNG THÔNG LINH CHƯỚNG NGẠI NGƯỜI TU
+ Đức Phật dậy: Những loài thiên ma, quỉ thần kia đều có được 5 thứ thần thông (chỉ trừ lậu tận thông là không có), chúng còn luyến tiếc chốn trần lao này, đâu chịu để cho chỗ ở của họ bị phá đổ! Vì vậy, trong lúc quí thầy đang ở trong định thì quỉ thần, thiên ma, vọng lượng, yêu tinh, đến quấy phá. Nhưng các loài ma mị kia, dù có giận dữ thế nào đi nữa, chúng vẫn ở trong chốn trần lao sinh diệt, còn quí thầy thì ở trong cảnh giới diệu giác chân thường; cái sinh diệt muốn phá hoại cái chân thường thì cũng giống như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, chẳng hề hấn gì. Người tu chánh định như nước sôi, bọn tà ma như cục nước đá; nước đá gần hơi nóng thì chẳng mấy chốc liền tiêu tan. Các loài quỉ thần yêu ma kia tuy cậy có sức thần thông, nhưng cũng chỉ như khách trọ qua đêm. Chúng quấy phá được chăng, chính là do người chủ năm ấm ở trong tâm quí thầy; người chủ nếu mất chánh niệm thì khách mới được dịp quấy phá. (Nguồn: Xem Trang 128)

+ Thiên Ma: Sống ở cõi thiên
- Có các sức thần thông lớn nhỏ tùy sự tiến hóa, có khả năng biến hóa khôn lường.
- Điểm yếu: Chúng có nhiều dục vọng
* Đây là lý do tại sao người tu hành phải tránh không bám chấp để xa đà vào các quyền năng thông linh của Ngoại đạo/ Hắc đạo. Dính mắc vào thì vô cùng khó có thể dời xa họ. Vậy không dính là hơn hết. Đức Không Tử dạy: Đối với Quỷ thần thì "Kính trọng - Lánh xa" là vậy.
* Người Tu Pháp Trì Chú Đại Bi: Muốn thắng thiên ma/ Hàng phục thiên ma, chỉ có thể dùng Tâm Đại từ bi (Từ Bi Hỷ Xả), thứ mà thiên ma có ít hơn người tu để thắng phục, bởi bì người tu có thần thông gì, thiên ma đều có và thường có sức mạnh hơn người tu. (Thày Hằng Trường giảng ở Clip 2 - Bắt ấn trì chú đại bi, mục hàng phục thiên ma, phút 53)

D- ỨNG DỤNG THA LỰC CỦA THÁNH HIỀN TRONG TU HÀNH HÓA GIẢI NGHIỆP CHƯỚNG
I- Thọ trì đọc tụng Thần Chú Đại Bi:
1. Cách Tu: Trong kinh dạy, Thiện nam và Thiện nữ nhân kiên trì không gián đoạn, như Pháp thọ trì đọc tụng mỗi tối 5 biến Chú Đại Bi với sự tín tâm thành kính và tin tưởng tuyệt đối, không chút nghi ngờ vào Quyền năng vô tận vô biên của Bồ Tát Quan Thế Âm, không từ ngữ nào có thể mô tả hết được. Ngài luôn luôn yêu thương và sẵn sàng cứu giúp mọi chúng sinh không phân biệt. Phải tin vào sự nhiệm mầu của việc tu trì chắc chắn sẽ đến, thời gian lâu hay mau chỉ là tùy nghiệp nặng nhẹ, nhưng chắc chắn quí vị sẽ có cảm ứng nhiệm mầu. Mọi bệnh nạn sẽ tiêu trừ, tuổi thọ tăng tiến, trí tuệ phát triển ... Chắc chắn kết quả sẽ thành tựu là vậy.(Lời Nhân Trắc Học)
2. Phương pháp ứng dụng:
3. Hướng dẫn chi tiết. Mời xem bài viết: "Hướng dẫn đọc Chú Đại Bi Cải mệnh".
II. Sử dụng Bốn mươi hai Thủ Nhãn Ấn Pháp trong Thần Chú Đại Bi để chữa bệnh - Hóa giải nghiệp chướng và hàng phục thiên ma quỷ thần trong tu hành.
* Điều kiện và phương pháp ứng dụng (Lời Nhân Trắc Học)
1. Thủ Nhãn Ấn Pháp 01: Như Ý Châu Thủ
+ Mục đích ý nghĩa:
+ Cách Thủ Ấn - Hình Ảnh:
+ Phương pháp ứng dụng
2. Thủ Nhãn Ấn Pháp 01:
+ Mục đích ý nghĩa:
+ Cách Thủ Ấn - Hình Ảnh:
+ Phương pháp ứng dụng
3. Thủ Nhãn Ấn Pháp 01:
+ Mục đích ý nghĩa:
+ Cách Thủ Ấn - Hình Ảnh:
+ Phương pháp ứng dụng

+ Mời xem tóm lược về 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp giành cho người Tu nghiêm trì giới luật và thọ trì đúng Như Pháp tu hành. Lưu ý rằng Hòa Thượng Tuyên Hóa cảnh báo, người muốn tu các Thủ Nhãn Ấn Pháp này cần phải được Chân truyền, như Ngài gợi ý thì các Thiện Nam tử - Thiện Nữ Nhân có thể đến chùa Vạn Phật Thánh Thành ở Hòa Kỳ để được các đệ tử của Ngài chân truyền cho Pháp môn vi diệu này.
Mời đọc bài viết "Tóm lược 42 Thủ nhãn Ấn Pháp"